งานการต่ออายุวีซ่า

เอกสารการยื่นต่อสมาคมฯ
1.หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด
2.สำเนาหน้าประทับตราเข้าเมืองครั้งสุดท้าย 1 ชุด
3.สำเนาหน้าวีซ่าครั้งล่าสุด 1 ชุด
4.หนังสือคำร้องนิติกรณ์ต่อวีซ่าทางราชการอียิปต์(إستمارة)ที่ติดอากรแสตมป์จำนวน 8 ปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  พร้อมกับกรอกข้อมูลต่อไปนี้ครบถ้วน
  ชื่อภาษาอังกฤษ   ชื่อภาษาอาหรับ  หมายเลยโทรศัพท์  ที่อยู่ในอียิปต์ และลงชื่อด้วย
5.รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6.หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรที่ประทับตราราชการอียิปต์(ตราประทับนกเหยี่ยว)เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีอายุไม่เกิน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออก
7.ค่าธรรมเนียม 7 ปอนด์อียิปต์
8.ใบนิติกรณ์(จากสมาคมฯหรือประธานชมรมของท่าน)

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- อุปนายกสมาคมฯคุณยะยา เซะ 012-0743 6921 
- เลขานุการ(ใต้)คุณซาการียา     017-8874 597

    ดาวน์โหลดใบนิติกรณ์ที่นี่